Informasjon om anleggsarbeid nabotomten til Sandakerveien 74

 

Byggearbeidet av Sandakerveien 72 er i full gang og har den siste uken forŒrsaket en del st¿y for beboerne i Sandakerveien 74 pga. spunting. Spuntingen skal etter planen v¾re ferdig i l¿pet av uke 5.

 

Tr¾rne baksiden av Sandakerveien 74a er beskj¾rt da disse var i veien for byggearbeidet tomten til Sandakerveien 72. De er beskj¾rt etter rŒdf¿ring med styret i Sandakerveien 74. Gartner har kvalitetssikret at tr¾rne vil vokse ut igjen. Beskj¾ringskostnader er dekt av Sandakerveien 72.

 

Mer informasjon om arbeid tomten til Sandakerveien 72 finner en nedenfor.

 

 

Mvh

Styret

 

 

Nordpolen FUS Barnehage, avd. Sandakerveien

Sandakerveien 74 0484 OSLO

Deres Ref. Dgl. leder, Cathrine Lauvrak Andersen
VŒr ref. ¯yvind Sj¿li - Dir. – 91 67 36 89 – Epost: oyvind.sjoli@solid.no

Oslo den: 15.01.15

Prosjekt: Sandakerveien 72
AngŒende: Orientering vedr¿rende grunnarbeider mot tomtegrense

I forbindelse med igangsettelse av boligprosjektet i Sandakerveien 72 vil det iverksettes grunnarbeider som inneb¾rer arbeider inn mot tomtegrensen.

NivŒforskjell mellom underkant av nybyggets kjeller og omkringliggende utomhusarealer er av en slik st¿rrelse at n¿dvendige sikringstiltak inne naboens eiendom iverksettes.

Grunnarbeidene kan deles inn i tre deler:

1. Forberedendearbeiderogsikringavbyggegrop.

Dette omfatter beskj¾ring av tr¾r, inngjerding av byggetomt og rassikring f¿r utgraving. Rassikring utf¿res i hovedsak med graveskrŒninger eller avstiving med stŒlspunt. StŒlspunt benyttes alle steder hvor det lar seg gj¿re Œ bruke dette.

GraveskrŒning anrettes hvor spunting ikke er mulig.
Arbeidene utf¿res med gravmaskin, lastebil, spuntrigger og eventuelt mobilkran.

2. Utgravingavl¿seogfastemasser.

Dette omfatter utlasting av forurensede masser, leire, stein og fast fjell.
Arbeidene utf¿res med gravemaskin, lastebil, borerigg

3. Fundamentering.

Peler settes gjennom leira ned til fjell i omrŒder med dype leiresjikt. Betongpilarer og fundamenter anrettes der hvor fjellet er blottlagt. Arbeidene utf¿res med pelerigg, heisekran, gravemaskin, lastebil og betongfolk.

Beskrivelse av sikringstiltak inne naboeiendom:

Det er i hovedsak de forberedende arbeidene i f¿rste fase som krever sikringstiltak som ber¿rer naboer. Under f¿lger en beskrivelse av tiltakene. neste side en illustrasjon som underlag for bekrivelsen.

Beskj¾ring av tr¾r krever en lokal avsperring rundt omrŒdet det skal arbeides . Dette gj¿res med lette byggegjerder (2m h¿yde) uten innsynsskjerming. Arbeidet utf¿res mandag 19. januar og er av kort varighet.

Rassikring i form av graveskrŒning krever avsperring med gjerder 2 meter fra toppen av skrŒningen. GraveskrŒning utf¿res normalt med 45 graders helling. Det er foten av skrŒningen og dennes plassering som avgj¿r hvor mye av naboeiendommen som ber¿res. Antatt er 1-2 meter i det aktuelle omrŒdet.

Etter at gravesrkŒningen er ferdig planert og stabilisert, plasseres gjerdene inntil toppen av skrŒningen. Gjerdene tettes med fiberduk for Œ hindre innsyn i byggetomta. Arbeidet utf¿res i l¿pet av uke 4.

Rassikring med stŒlspunt krever en lokal avsperring ifm heising av spuntnŒler. Sikres med gjerder med innsynsskjerming. Dette er relativt kortvarige arbeider og antas utf¿rt ila uke 5. Etter at spuntingen er ferdig kreves ingen spesielle sikringstiltak ut over normal avsperring mot byggeplass tomtegrensen.

Ber¿rte arealer settes tilbake i opprinnelig stand fortl¿pende etter tilbakefylling mot vegger er utf¿rt og nivŒforskjeller mellom tomtene minimert.

Solid Entrepren¿r AS - Postboks 65 - Bj¿rnengveien 11, 1662 ROLVS¯Y Telefon 91 67 36 00 - Foretaksregister NO 977 265 525 MVA

Hjemmeside: www.solid.no

 

 

 

Oslo kommune

Bydel Sagene

Br¿drene Dokken AS

Storebruvegen 34 2930 Bagn

Deres dato: VŒr ref (saksnr): 09.01.2015 2008/532

Saksbehandler: Henning M¿rland

Dato: 15.01.2015

Arkivkode: 512.1

SANDAKERVEIEN 72: DISPENSASJON FRA ST¯YFORSKRIFTEN FOR ST¯YENDE BYGGEVIRKSOMHET, OG FORHNDSGODKJENNING AV IMPULSIV ST¯Y

Det vises til s¿knad fra Br¿drene Dokken AS om dispensasjon fra forskrift om begrensning av st¿y. S¿knad var datert fredag 09.01.2015 og allerede onsdag 14.01.2015 mottas purring. Forventet saksbehandlingstid for slike saker er 10 virkedager slik oppgitt i s¿knadsskjemaet. S¿knaden var sendt til bydelsoverlegens personlige e-postadresse og ikke til postmottak i bydelen. Alle henvendelser i saken skal rettes til postmottak, fortrinnsvis med referanse til vŒrt saksnr 2008/532.

Arbeidene gjelder byggeprosjekt i Sandakerveien 72. Det er s¿kt om dispensasjon for st¿yende virksomhet etter ¤12 og forhŒndsgodkjenning av impulsiv st¿y etter ¤14.

Arbeidene omfatter graving, boring og transport av masser. Det skal benyttes ulike anleggsmaskiner, og det er oppgitt bruk av moderne og st¿ysvake maskiner. Det vil v¾re impulsiv st¿y som f¿lge av spunting, sprenging og pigging. Arbeidene skal pŒgŒ i perioden fra 9.1.2015 til 1.5.2015, og vil bli utf¿rt dagtid (kl 0700-1900).

Vurdering:

Behandling av st¿ydispensasjoner skjer etter Forskrift om begrensning av st¿y, som er et tillegg til Helseforskriftene for Oslo kommune. Forskriften er hjemlet i Folkehelseloven. Kap 2 i Forskrifter om begrensning av st¿y gir s¾rbestemmelser om st¿y fra bygge- og anleggsvirksomhet. Forskriften inneholder s¾rlige bestemmelser for st¿ynivŒer i forhold til barnehager og skoler. I Bydel Sagene er helsetjenesten delegert myndighet for saksbehandlingen, herunder dispensasjonss¿knader.

Foreliggende opplysninger tilsier at arbeidene kan medf¿re st¿y som overskrider grenseverdiene i st¿yforskriftene. For impulsiv st¿y gjelder s¾rlige begrensninger.

Nabovarsel/naboinformasjon er et krav som alltid stilles i slike saker.

Vedtak:

Helsetjenesten i Bydel Sagenes innvilger dispensasjon fra st¿yforskriften for bygge- og anleggsarbeid i Sandakerveien 72 med f¿lgende vilkŒr:

            

Bydel Sagene Post- og bes¿ksadresse: Thorvald Meyers gate 7

0555 Oslo

Telefon: 02180 Telefaks: 23 47 40 01

Giro: 1315 01 00253 Org.nr.: 974 778 726

Internett: www.bsa.oslo.kommune.no

E-post: postmottak@bsa.oslo.kommune.no

 

1.Dispensasjon gjelder generelle bygge- og anleggsarbeider etter ¤ 12 for perioden fra 15.1.2015 til 1.5.2015. Arbeidene utf¿res dagtid, innenfor tidsrommet kl 0700-1900.

2.Det forutsettes at st¿yende arbeid fors¿kes begrenset i st¿rst mulig utstrekning, gjennom valg av arbeidsmetoder og utstyr. Som hovedregel b¿r sv¾rt st¿yende arbeider i n¾r avstand til boliger utf¿res innenfor ordin¾r arbeidstid (0800-1600).

3.S¾rlig st¿yende arbeider som spunting, pigging og sprenging skal som hovedregel skje dagtid i tidsrommet kl 0800-1600. I l¿pet av arbeidsdagen skal det v¾re en pause minst en time

4.Ber¿rte naboer skal varsles om arbeidets art, varighet og antatt st¿ynivŒ samt at dispensasjon er gitt. Entrepren¿rs kontaktperson og telefonnummer fremgŒ av nabovarselet.

5.Dersom naboer fŒr sin helse alvorlig truet som f¿lge av, saken vurderes nytt, og det kan bli aktuelt for utbygger Œ iverksette avb¿tende tiltak. Avb¿tende tiltak kan v¾re st¿yreduserende tiltak eller Œ tilby erstatningsbolig/ erstatningskontor mens de s¾rlig helsetruende arbeidene pŒgŒr.

6.Utf¿re st¿ymŒlinger for Œ kartlegge st¿ynivŒet dersom det kommer st¿yklager eller henvendelser som tilsier at det b¿r gj¿res n¾rmere unders¿kelser.

7.Dersom det kommer klager forhold som i dag ikke er kjent eller ved overskridelse av angitte vilkŒr kan bydelen trekke eller justere dispensasjonen.

8.Iverksette st¿vreduserende tiltak ved behov.

Vedtaket er fattet med hjemmel i Folkehelseloven og Forskrifter om begrensninger avst¿y. Dette er et enkeltvedtak som kan pŒklages til fylkesmannen innen 3 uker etter mottatt brev. En eventuell klage sendes via bydelsoverlegen i Bydel Sagene

Med hilsen BYDEL SAGENE

Henning M¿rland bydelsoverlege

Godkjent og ekspedert uten underskrift