Nyhetsbrev november 2016

 

Det er en stund siden styret sist sendte ut et nyhetsbrev. Her er en orientering om hva styret arbeider med for tiden.

 

Tid om annen rapporterer vekter og vaktmester om m¿bler og annet inventar som er hensatt i fellesareal. Fellesareal er ofte r¿mningsveier, og slike gjenstander vil kunne forsinke en eventuell evakuering ved brann. Derfor har vi etablert rutiner for fjerning av dette. Fjerning av slikt pŒf¿rer sameiet un¿dige kostnader. Dersom det identifiseres hvem som har hensatt dette, vil vedkommende bli fakturert for bortkj¿ringskostnaden.

 

Det er ogsŒ observert sykler parkert i korridorer og svalganger. Disse vil ogsŒ v¾re til hinder ved en eventuell brannevakuering. Det hestilles til at syklene plasseres i sportsbodene. HŒndtering av sykler innend¿rs pŒf¿rer vegger og d¿rer un¿dig slitasje, og dermed h¿yere vedlikeholdskostnader.

 

Vi har dessverre, som andre boligselskaper i nabolaget, opplevd innbrudd i bodanleggene. Det nye er at vi har hatt innbrudd og innbruddsfors¿k i den best avlŒste delen av bodomrŒdene. Dette kan tyde pŒ at det er n¿kler pŒ avveie. Styret vil vurdere oppgraderingstiltak pŒ de d¿rer hvor vi i dag bruker systemn¿kkel. I mellomtiden henstilles alle til:

 

     Ikke Œ slippe inn fremmede

     PŒse at du lŒser d¿rer og porter etter deg

      melde fra til styret om du oppdager at d¿rer ikke lŒses som de skal

      anmelde innbrudd til politiet. Send kopi av anmeldelsen til styret, sameiet vil parallelt anmelde det samme forholdet

 

I h¿st har vi hatt noen tilfeller av utagerende festing. NŒr vi bor slik vi gj¿r, mŒ vi ta tilb¿rlig hensyn til hverandre ved bl.a. Œ f¿lge de husordensregler som gjelder for sameiet. Ved utleie av leiligheter, plikter eieren at leietakerne er kjent med, og vil f¿lge de bestemmelser som gjelder for sameiet.

 

Sist sommer var det flere som irriterte seg over krŒkereir i stigen pŒ B-blokka. Vi vil sikre stigen mot krŒkereir i l¿pet av vinteren.

 

NŒr det gjelder tvistesaken mot utbygger, har styret siden det ekstraordin¾re sameiem¿tet innhentet tilbud pŒ unders¿kelser og beskrivelse av de tiltak som skal gj¿res i de ulike leiligheter. Tilbudsfristen er i disse dager. Styret vil raskt beslutte hvilken leverand¿r vi skal arbeide videre med. NŒr leverand¿ren er valgt, vil vi komme med ytterligere informasjon. Denne informasjonen vil komme f¿r jul.

Erstatningen vi fikk dekket tre forhold; forskriftsmanglene i forhold til brann og isolasjon, kontraktsmanglene, samt et forlik pŒ mindre vesentlige punkter. Vi vil lage separate regnskap for de ulike formŒlene. Likevel vil en kunne oppnŒ stordriftsfordeler ved organisere utbedring av de ulike manglene under ett. NŒr det gjelder kontraktsmanglene spesielt, ble vi i dommen tilkjent et kontantbel¿p. Selskapet som ble d¿mt til Œ betale, hadde ikke likvide midler. I stedet overtok sameiet de eiendelene som dette selskapet hadde pŒ eiendommen. Sameiet har solgt de aller fleste parkeringsplasser som var en del av dette oppgj¿ret. Den samlede salgssum har dekket inn det erstatningsbel¿p som sameiet ble tilkjent i retten.

 

I lengre tid har vi hatt problemer med avl¿pet i A-blokka. Dette har dels kommet til uttrykk ved at avl¿pet har blitt tilstoppet med den konsekvens at avl¿psvann har str¿mmet inn i leiligheter. Dersom dette konsekvent hadde skjedd i 1. etg., ville sannsynligheten for en generell mangel ved anlegget v¾re til stede. Tilbakeslagene vi har hatt, har skjedde i flere etasjer, noe som tyder pŒ at noen har puttet i avl¿pet gjenstander som ikke skulle v¾rt der. For Œ hindre tilstoppelser av avl¿pene, ber vi om:

 

     Ikke slŒ ut fett i vasken. Hell det i en melkekartong og kast det i restavfallet

     Fyll oppvaskkummen av og til med varmt vann, for sŒ Œ slippe det ut. Da fŒr du renset din del av avl¿pet

     Det er kun toalettpapir som kan kastes i avl¿pet. Annen type papir vil ikke l¿se seg opp og vil kunne forŒrsake tilstoppelse. Det samme gjelder tekstiler o.l.

 

Flere har opplevd klukking og rumling fra avl¿psr¿r. I tillegg er det flere som har rapportert om lukt fra avl¿psr¿r.

Styret har foretatt unders¿kelser, og saken er fortsatt under utredning. For at avl¿pet skal fungere tilfredsstillende, mŒ det v¾re lufting av avl¿pet for at det ikke skal oppstŒ et vakuum i avl¿pssystemet nŒr det brukes. Generelt skal dimensjonen pŒ lufter¿ret v¾re det samme som i avl¿psr¿rene for ¿vrig. Styret har nylig fŒtt kjennskap til at noen avl¿psstammer har luftingsdimensjoner som er for smŒ. Det er ogsŒ her vi har fŒtt rapporter om ÒulydeneÓ. Det som skjer nŒr luftingen er for dŒrlig, er at avl¿pet vil hente luft der det kan, og i enkelte tilfeller vil dette v¾re fra de enkelte leiligheter. NŒr dette skjer vil vannlŒser kunne suges tomme for vann, og dermed gi Òfrie luftveierÓ fra avl¿psnettet til beboelsesrommene. Rumlingen  du h¿rer er avl¿pets sug etter luft. Skulle du oppleve lukt i leilighetene, byll opp alle sluk og vannlŒser med vann slik at funksjonen blir reetablert. Styret har h¿y prioritet pŒ dette arbeidet, og vil komme tilbake med informasjon nŒr vi har funnet en permanent l¿sning.

 

Til slutt er det observert at flere har kastet husholdningsavfall i s¿ppelbeholderne som er merket papp og papir. Renovasjonsetaten vil kunne ilegge sameiet sanksjoner dersom vi ikke sorterer avfallet som forutsatt. Vi henstiller derfor til at alle er bevisst pŒ hva de kaster hvor. Sameiet ¿nsker Œ ha et godt samarbeid med Renovasjonsetaten. Vi mottar i dag ÒekstraserviceÓ ved at vi kan kaste glass, smŒelektrisk og farlig avfall i beholdere pŒ eiendommen vŒr.

 

Arne Kjeldsen

leder sameiet Sandakerveien 74